Quét đề xuất bóng đá hôm nay
Công an xã ngăn chặn n... CĐV Trung Quốc lo đội nhà thu... Thấy gì qua thành tích của thể thao Việt... Lo ngại khi không n&... Các nghị sĩ trẻ có vai trò tiên phong tr...
hợp tác trao đổi>>vị trí của bạn:Quét đề xuất bóng đá hôm nay > hợp tác trao đổi > Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng được nhận mức lương bao nhiêu?

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng được nhận mức lương bao nhiêu?

ngày phát hành:2023-09-18 12:45    Số lần nhấp:107

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng được nhận mức lương bao nhiêu? Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng có trách nhiệm như thế nào? Nghĩa vụ của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng quy định như thế nào? Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng được nhận mức lương bao nhiêu?

Mức lương hiện nay của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng được căn cứ theo STT 2 Mục 1 Bảng 6 Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP) quy định hệ số lương sĩ quan quân đội như sau:

bảng lương cấp bậc quân hàm

Hiện nay, theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng là 16.560.000 đồng/tháng.

Lưu ý: Mức lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng có trách nhiệm như thế nào?

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng có trách nhiệm theo quy định tại Điều 27 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 như sau:

Trách nhiệm của sĩ quanSĩ quan có trách nhiệm sau đây:1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền;2. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao; bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào;3. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu sĩ quan có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.

Như vậy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng có trách nhiệm sau đây:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền;

- Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao; bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào;

- Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu sĩ quan có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng được nhận mức lương bao nhiêu?

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng được nhận mức lương bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Nghĩa vụ của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng quy định như thế nào?

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 26 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 như sau:

Nghĩa vụ của sĩ quanSĩ quan có nghĩa vụ sau đây:1. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng,hợp tác trao đổi tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hoá, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội;5. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Như vậy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mang quân hàm Trung tướng có nghĩa vụ sau đây:

- Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

- Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hoá, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;

- Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;

- Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội;

- Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Huỳnh Lê Bình Nhitrang đầu Hồ sơ công ty trung tâm tin tức hợp tác trao đổi tuyển dụng nhân tài

Powered by Quét đề xuất bóng đá hôm nay @2013-2022 RSS地图 HTML地图